General English

              หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และความเข้าใจภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการใช้ไวยากรณ์ คำศัพท์การออกเสียง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่มีเนื้อหาหลากหลายช่วยพัฒนาทักษะการพูด และการฟังภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

              หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ของ ecc มีทั้งหมด 7 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยแต่ละระดับจะแบ่งเป็น 2-4 หลักสูตร รวมทุกระดับ 26 หลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนในระดับไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยวัดจากการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 

Level 1   TAKE OFF     เริ่มต้นเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ขั้นพื้นฐาน ประโยคสั้นๆ ทั่วไปได้

Level 2   ADVENTURE     สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

Level 3   CITY WALK     ผู้เรียนสามารถพูดคุย โต้ตอบบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

Level 4   METROPOLIS     สามารถสื่อสารและเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษยากๆ ได้ มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

Level 5   PROFICIENCY     เข้าถึง และเข้าใจบทสนทนาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

Level 6   TOP NOTCH     เรียนรู้ศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะทาง และประโยคในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

Level 7   EXCELLENCE     สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เทียบเคียงเจ้าของภาษา

 

 Home | Top