Corporate Training Department (CTD)

             ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรที่พร้อมด้วยวิสัยทัศน์และทีมงานที่แข็งแกร่งเท่านั้น จึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นใจ และมั่นคง ecc Corporate Training Department ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในองค์กร
 
สะดวกสบาย..สามารถเลือกสถานที่ฝึกอบรมได้ทั้งที่องค์กรของท่าน
หรือที่ ecc สาขาที่ท่านสะดวกกว่า 50 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
 
คุณภาพเข้มข้น..ด้วยหลักสูตรหลากหลายการใช้งาน ถ่ายทอดผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
 
มาตรฐานรับรองระดับสากล..ด้วยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 
 

 Home | Top