ภาษาจีนกลางสำหรับผู้ใหญ่

              หลักสูตรนี้เน้นการฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกสำเนียงภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม  เริ่มด้วยการเรียนระบบเสียงอ่านหรือตัวอักษรพินอิน (Pinyin) ที่ใช้อักษรโรมันเทียบเสียงภาษาจีน พร้อมวรรณยุกต์ทั้ง 4 เสียง การฝึกเขียนอักษรจีน โดยมีการแสดงลำดับขีดในการเขียนอย่างชัดเจน หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะรู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ โดยการเรียนจะเน้นการฝึกใช้ภาษาในชีวิตจริง หลักสูตรภาษาจีนกลางมีทั้งหมด 5 ระดับ 15 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม.

 

 

ภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก

            ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงระบบ Pinyin เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งต่างๆ รอบตัว รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ผู้เรียนจะสามารถเริ่มพูดประโยคง่ายๆ จนถึงสามารถพูดประโยคที่ซับซ้อนได้ โดยหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 4 ระดับ 2 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม.

 

 

 Home | Top